Regulamin I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów

 

I Postanowienia ogólne

1. I Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów (zwany w dalszej części regulaminu Konkursem), odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 7-10 lutego 2017 roku.

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji jury lub nie są zastrzeżone do kompetencji Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny konkursu, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK.

4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie cult show.

7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie mają ukończonych 35 lat.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 4 punktu II.

3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi.competition@gmail.com

4. Zgłoszenie składa się z dokumentów i nagrania audio lub video:

a) skanu wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) krótkiej noty biograficznej do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast Kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim Ali Thornbird.
c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych;
d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
e) własnych nagrań audio lub video, nie starszych niż 1 rok, o łącznej długości do 20 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów przesłanych droga elektroniczną (jako link, plik lub link do pliku)

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt e. powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze konkursu jako warunek uczestnictwa kandydata w Konkursie.

6. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie.

7. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 30 listopada 2016 r.

8. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Konkursie podejmie komisja kwalifikacyjna na podstawie analizy nagrania i dokumentów wymienionych w ust 타베로그. 4.

9. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji komisji kwalifikacyjnej drogą elektroniczną do 15 grudnia 2016 r.

10. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Konkursie jest wniesienie do 3 stycznia 2017 r. opłaty wpisowej w wysokości 100 EUR lub 420 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

PL 83 1020 3147 0000 8802 0103 9171 (dla PLN)

Centrum Spotkania Kultur (z dopiskiem: Konkurs Wokalny)
PL 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717 (dla EUR)

Centrum Spotkania Kultur

IBAN: PL 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717
KOD BIC: BPKOPLPW
(z dopiskiem: Konkurs Wokalny)

11. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Konkursu i opłacenie przez kandydata wpisowego będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem konkursu a kandydatem w sprawie udziału w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu uczestnika konkursu.

12. Organizator Konkursu zapewni uczestnikom zakwaterowanie na koszt organizatora w następujących terminach:

a) Uczestnikom I etapu Konkursu – w dniach 6 – 9 lutego 2017 r.,
b) Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu – w dniach 6 – 11 lutego 2017 r.
c) wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do finału Konkursu – od 6 – 11 lutego 2017 r.

13. Przed dopuszczeniem do każdego etapu Konkursu Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora 가짜톡3 다운로드.

14. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich uczestników.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie z własnym akompaniatorem, jednak w takim wypadku wszystkie związane z tym koszty, w tym zakwaterowanie i podroż, a także honorarium muszą zostać opłacone przez Uczestnika.

15. Warunkiem dopuszczenia do I etapu konkursu jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Konkursie, według wzoru określonego w Załączniku nr 4.

16. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Harmonogram i miejsce Konkursu

1. Harmonogram Konkursu jest następujący:

6 lutego 2017 r. – oficjalne otwarcie konkursu: losowanie i ogłoszenie kolejności przesłuchań

7 – 8 lutego 2017 r. – I etap

9 lutego 2017 r 갓세븐 다운로드. – II etap

10 lutego 2017 r. – próba z orkiestrą, koncert finalistów, ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia nagród, zamknięcie Konkursu

2. Konkurs odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

IV Program Konkursu

1. Konkurs składa się z następujących etapów:

a) I etap z akompaniamentem fortepianu:
– aria operowa z XVIII lub XIX wieku
– pieśń z repertuaru światowego z XIX lub XX wieku

b) II etap z akompaniamentem fortepianu:
aria operowa, koncertowa lub oratoryjna z XX wieku
– dowolny utwór polskiego kompozytora (w języku polskim lub w przekładzie, inny niż w I etapie)

c) Finał z towarzyszeniem orkiestry:
– dwie arie operowe z repertuaru światowego (inne niż w poprzednich etapach)

2. Przy doborze programu do Finału należy kierować się Listą repertuarową stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut w I i II etapie.

4. Wszystkie utwory muszą być wykonywane przez uczestników z pamięci.

5. Pieśni i arie polskie powinny być wykonywane w języku polskim, jednak uczestnicy z innych niż Polska krajów mogą śpiewać je w przekładzie.

6. Arie muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.

7. Pieśni mogą być transponowane.

8. Kolejność przesłuchań podczas całego Konkursu zostanie ustalona drogą publicznego losowania Download Outlook 2010 Address Book. Wylosowana kolejność obowiązuje we wszystkich etapach Konkursu.

9. Dyrektor Artystyczny Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań, jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.

10. Przesłuchania każdego etapu Konkursu będą się odbywać publicznie.

11. Przebieg wszystkich etapów Konkursu może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Konkursu, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.

V Zasady wyłaniania finalistów i przyznawania nagród

1. Decyzję o wyłonieniu finalistów podejmuje Jury.

2. Do Konkursu dopuszczonych zostanie od 40 do 50 kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na podstawie oceny artystycznej przesłanych zgłoszeń.

3. W wyniku przesłuchań I etapu wyłonionych zostanie od 20 do 25 Uczestników II etapu.

4. W wyniku przesłuchań II etapu wyłonionych zostanie od 6 do 8 Uczestników Finału 레데리 다운로드.

5. Po koncercie finałowym Jury ogłosi laureatów, którzy otrzymają nagrody regulaminowe, przyzna również nagrodę za pieśń, którą otrzymać może każdy Uczestnik I i II etapu, oraz nagrodę dla pianisty. Ogłoszeni również zostaną laureaci nagród specjalnych i pozaregulaminowych.

VI Dyrektor Generalny, Dyrektor Artystyczny i Jury Konkursu

1. Nadzór nad Konkursem z ramienia Organizatora sprawuje Dyrektor Generalny i Dyrektor Artystyczny, którzy powoływani są przez Organizatora.

2. Dyrektor Generalny odpowiada w szczególności za:

a) zgodną z niniejszym Regulaminem i regulaminem Jury organizację i przebieg Konkursu;
b) nadzór nad formalnymi i prawnymi aspektami Konkursu.

3. Dyrektor Artystyczny odpowiada w szczególności za:

a) prawidłowy przebieg Konkursu
b) koordynację obrad Jury i nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu Jury
c) decydowanie o wszelkich sprawach związanych z artystycznymi aspektami konkursu niezastrzeżonych do kompetencji Jury, w tym nadzór nad artystyczną częścią konkursu 모던토킹 노래 다운로드.

4. Jury Konkursu powoływane jest przez Organizatora, a jego skład zostanie podany na stronie internetowej Konkursu.

5. Dyrektor Artystyczny Konkursu jest przewodniczącym Jury.

6. Jury obradować będzie i oceniać uczestników zgodnie z regulaminem Jury przyjętym i podanym do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.

7. Obrady Jury są tajne.

8. Oceny i decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu.

9. Po zakończeniu Konkursu punktacja uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości.

VII Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a) I Nagroda – 15.000 PLN
b) II Nagroda – 10.000 PLN
c) III Nagroda – 5.000 PLN
d) Nagroda im. Antoniny Campi za najlepsze wykonanie pieśni – 5.000 PLN
e) Nagroda dla najlepszego pianisty – 5.000 PLN

2. Jury ma prawo do innego niż określono w pkt 1 rozdysponowania puli nagród, bez jej zwiększania, w szczególności w przypadku przyznania nagród ex aequo lub nieprzyznania którejś z nagród Shark Family.

3. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe) ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne. Lista tych nagród i zasady ich przyznawania podane będą do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez fundatora nagród pozaregulaminowych.

5. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile organizator będzie zobowiązany do odprowadzania takiego podatku zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa.

VIII Inne postanowienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 ze zm.):

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu  jest Centrum Spotkania Kultur, z siedzibą w Lublinie 가톨릭 생활성가 다운로드.

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Konkursu, w szczególności w związanych z Konkursem celach finansowych, statystycznych, archiwalnych.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie Centrum Spotkania Kultur danych osobowych jest dobrowolne.

IX Kontakt

antonina.campi.competition@gmail.com
www.antonina.campi.spotkaniakultur.com

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać