Regulamin III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów

I Postanowienia ogólne

 1. III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów (zwany w dalszej części regulaminu Konkursem), odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 30 sierpnia – 3 września 2022 roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Współorganizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie im. Richarda Straussa we Wrocławiu.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji jury lub nie są zastrzeżone do kompetencji Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny konkursu, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK.
 4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego cult show.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy, którzy w roku Konkursu (2022) kończą nie więcej niż 35 lat.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 punktu II.
 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi.competition@gmail.com
 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów i nagrania audio lub video:
 5. a) skanu wypełnionego (elektronicznie) oraz podpisanego zgłoszenia do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; b) krótkiej noty biograficznej zawierającej najważniejsze osiągnięcia kandydata (format edytowalny, maksymalnie 500 znaków ze spacjami) do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim; c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych; d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu; e) linku do nagrania jednego dowolnego utworu audio lub video zamieszczonego na dowolnej platformie streamingowej;
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt d) powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze konkursu jako warunek uczestnictwa kandydata w Konkursie.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie Ali Thornbird.
 8. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 18 lipca 2022 r.
 9. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Konkursie podejmie komisja kwalifikacyjna na podstawie analizy nagrania i dokumentów wymienionych w ust. 4.
 10. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji komisji kwalifikacyjnej drogą elektroniczną do 31 lipca 2022 r.
 11. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Konkursie jest wniesienie do 15 sierpnia 2022 r. opłaty wpisowej w wysokości 70 EUR lub 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

PL 83 1020 3147 0000 8802 0103 9171 (dla PLN) Centrum Spotkania Kultur (z dopiskiem: Konkurs Wokalny Campi)

EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717 (dla EUR) Centrum Spotkania Kultur IBAN: EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717 KOD BIC: BPKOPLPW (z dopiskiem: Konkurs Wokalny Campi)

 1. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Konkursu i opłacenie przez kandydata wpisowego będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem konkursu a kandydatem w sprawie udziału w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu uczestnika konkursu.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo w Konkursie bez względu na okoliczności. Wyjątkiem jest odwołanie Wydarzenia przez samego Organizatora, które możliwe jest w przypadku ogłoszenia przez władze RP zakazu organizowania wydarzeń takich jak Konkurs.
 3. Organizator Konkursu nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania.
 4. Przed dopuszczeniem do każdego etapu Konkursu Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora 타베로그.
 5. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich uczestników. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie z własnym akompaniatorem, jednak w takim wypadku wszystkie związane z tym koszty, w tym zakwaterowanie i podroż, a także honorarium muszą zostać opłacone przez Uczestnika.
 6. Warunkiem dopuszczenia do I etapu konkursu jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Konkursie, według wzoru określonego w Załączniku nr 4.
 7. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Harmonogram i miejsce Konkursu

 1. Harmonogram Konkursu jest następujący:

30 sierpnia 2022 r. – otwarcie konkursu (przed I etapem)

30 – 31 sierpnia 2022 r. – I etap

1 września 2022 r. – II etap

3 września 2022 r. – próba z orkiestrą, koncert finalistów, ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia nagród, zamknięcie Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 가짜톡3 다운로드.

IV Program Konkursu

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
 2. a) I etap z akompaniamentem fortepianu: – aria operowa lub koncertowa Wolfganga Amadeusza Mozarta

– aria operowa z XVIII lub XIX wieku (z wyłączeniem utworów W. A. Mozarta)

 1. b) II etap z akompaniamentem fortepianu: – dowolna pieśń – dowolna aria operowa z repertuaru światowego (inna niż poprzednio wykonywane arie)
 2. c) Finał z towarzyszeniem orkiestry:

-dwie arie operowe (zgodnie z listą repertuarową – Załącznikiem nr 1, inne niż wykonywane w poprzednich etapach).

 1. Przy doborze programu do Finału należy kierować się Listą repertuarową stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 12 minut w I i II etapie.
 3. Wszystkie utwory muszą być wykonywane przez uczestników z pamięci.
 4. Arie polskie powinny być wykonywane w języku polskim, jednak uczestnicy z innych niż Polska krajów mogą śpiewać je w przekładzie.
 5. Arie muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.
 6. Pieśni mogą być transponowane.
 7. Kolejność przesłuchań podczas całego Konkursu zostanie ustalona drogą publicznego losowania 갓세븐 다운로드. Wylosowana kolejność obowiązuje we wszystkich etapach Konkursu.
 8. Dyrektor Artystyczny Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań, jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.
 9. Przesłuchania każdego etapu Konkursu będą się odbywać publicznie.
 10. Przebieg wszystkich etapów Konkursu może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Konkursu, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.

V Zasady wyłaniania finalistów i przyznawania nagród

 1. Decyzję o wyłonieniu finalistów podejmuje Jury.
 2. Ze względu na różne okoliczności losowe skład Jury może ulec zmianie w dowolnym momencie.
 3. Do Konkursu dopuszczonych zostanie do 60 kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na podstawie oceny artystycznej przesłanych zgłoszeń.
 4. W wyniku przesłuchań I etapu wyłonionych zostanie od 20 do 25 Uczestników II etapu.
 5. W wyniku przesłuchań II etapu wyłonionych zostanie od 6 do 10 Uczestników Finału.
 6. Po koncercie finałowym Jury ogłosi laureatów, którzy otrzymają nagrody regulaminowe Download Outlook 2010 Address Book. Ogłoszeni również zostaną laureaci nagród specjalnych i pozaregulaminowych.
 7. Każdy z etapów zostanie oceniany przez Jury osobno, punkty z I i II etapu nie będą sumowane.

VI Dyrektor Generalny, Dyrektor Artystyczny i Jury Konkursu

 1. Nadzór nad Konkursem z ramienia Organizatora sprawuje Dyrektor Generalny i Dyrektor Artystyczny, którzy powoływani są przez Organizatora.
 2. Dyrektor Generalny odpowiada w szczególności za: a) zgodną z niniejszym Regulaminem i regulaminem Jury organizację i przebieg Konkursu; b) nadzór nad formalnymi i prawnymi aspektami Konkursu.
 3. Dyrektor Artystyczny odpowiada w szczególności za: a) prawidłowy przebieg Konkursu b) koordynację obrad Jury i nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu Jury c) decydowanie o wszelkich sprawach związanych z artystycznymi aspektami konkursu niezastrzeżonych do kompetencji Jury, w tym nadzór nad artystyczną częścią konkursu.
 4. Jury Konkursu powoływane jest przez Organizatora, a jego skład zostanie podany na stronie internetowej Konkursu.
 5. Dyrektor Artystyczny Konkursu jest przewodniczącym Jury 레데리 다운로드.
 6. Jury obradować będzie i oceniać uczestników zgodnie z regulaminem Jury przyjętym i podanym do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. Obrady Jury są tajne.
 8. Oceny i decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu.
 9. Po zakończeniu Konkursu punktacja uczestników może zostać podana do publicznej wiadomości.

VII Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 2. a) I Nagroda – 25.000 PLN b) II Nagroda – 15.000 PLN c) III Nagroda – 10.000 PLN
 3. Jury ma prawo do innego niż określono w pkt 1 rozdysponowania puli nagród, bez jej zwiększania, w szczególności w przypadku przyznania nagród ex aequo lub nieprzyznania którejś z nagród.
 4. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe) ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne. Lista tych nagród i zasady ich przyznawania podane będą do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez fundatora nagród pozaregulaminowych 모던토킹 노래 다운로드.
 6. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile organizator będzie zobowiązany do odprowadzania takiego podatku zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa.

VIII Inne postanowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, Organizator konkursu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, pl. Teatralny 1, 20-029 Lublin oraz Stowarzyszenie im. R. Straussa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 108/13, 50-301 Wrocław.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach określonych w niniejszym Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem, iż wraz z przystąpieniem do Konkursu oraz podpisaniem umowy dotyczącej przekazania Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wykonań artystycznych utworów prezentowanych przez Uczestnika w ramach Konkursu, każdy z Uczestników przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tych praw przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przez cały okres przysługiwania mu tychże praw zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, a także w celu zabezpieczenia interesów uczestnika Konkursu wynikających z Ustawy z dnia 9 maja 2018 r Shark Family. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO mówiący, że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK oraz Stowarzyszeniu im. R. Straussa, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 가톨릭 생활성가 다운로드. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Konkursie.
 9. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, nie będą także przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

IX Kontakt

antonina.campi.competition@gmail.com

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Plac Teatralny 1 20-029 Lublin

Zmiana w regulaminie – plik tutaj

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać