Regulamin

Antonina Campi Opera Masterclass 2019

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

6 – 10 października 2019

 

I Postanowienia ogólne

 1. Antonina Campi Opera Masterclass (zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem) odbędą się w Lublinie w dniach 6 – 10 października 2019 roku.
 2. Organizatorami Wydarzenia jest Stowarzyszenie im. Richarda Straussa i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Wydarzenia, które nie należą do kompetencji Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny Masterclass, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK oraz Zarządu Stowarzyszenia im. Richarda Straussa.
 4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego 짠내투어 33회.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Stowarzyszenia im. Richarda Straussa we Wrocławiu.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy w roku Wydarzenia (2019) kończą maksymalnie 35 lat.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 punktu II.
 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi.masterclass@gmail.com
 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów:
 5. a) skanu wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia do Wydarzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) krótkiej noty biograficznej (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami, format edytowalny) do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Wydarzeniu i publikacjach prasowych Download StarCraft Bourdwar. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast Kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim.
  c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych
  d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
  e) nagrania audio lub wideo
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt d) powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze Wydarzenia jako warunek uczestnictwa kandydata w Wydarzeniu.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie Download the movie Asura.
 8. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 23 września 2019 r. Ilość miejsc jest ograniczona.
 9. Dyrektor Artystyczny dokona wyboru uczestników Masterclass po analizie artystycznej nadesłanego wniosku. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Dyrektora Artystycznego drogą mailową do 26 września 2019.
 10. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc u wybranego pedagoga Dyrektor Artystyczny może zaproponować Kandydatowi innego nauczyciela. Kandydat musi wyrazić zgodę na proponowaną zmianę.
 11. Udział w warsztatach wokalnych jest bezpłatny.
 12. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu się będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem Wydarzenia a kandydatem w sprawie udziału w Wydarzeniu na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu Uczestnika Wydarzenia Painter9.
 13. Organizator Wydarzenia nie zapewnia uczestnikom – poza samymi warsztatami wokalnymi – żadnych innych świadczeń (takich jak nocleg, transport czy wyżywienie). Uczestnicy są zobowiązani do zadbania o nie we własnym zakresie.
 14. Przed dopuszczeniem do Wydarzenia Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora.
 15. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich Uczestników.
 16. Warunkiem dopuszczenia do Wydarzenia jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Wydarzeniu Download Puzzle Bubble. Umowa ta zawarta zostanie w Lublinie przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 17. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Program Wydarzenia

 1. W ramach merytorycznej części Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikowi aktywnemu:
  a) 5 lekcji indywidualnych u pedagoga (lekcja trwa 40 minut)
  b) możliwość bezpłatnego udziału w prelekcjach edukacyjnych;
  c) możliwość wzięcia udziału w finałowym koncercie galowym (dla Uczestników wybranych przez pedagogów) oraz darmowy bilet na koncert finałowy (dla pozostałych Uczestników);
  d) materiały promocyjne Wydarzenia oraz certyfikat.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną Indywidualny Harmonogram Antonina Campi Opera Masterclass, w którym zawarty będzie dokładny terminarz indywidualnej pracy z pedagogiem a także informacja o innych wydarzeniach, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział I also downloaded walking.
 3. Wybrani przez pedagogów Uczestnicy Wydarzenia będą mogli wziąć udział w finałowym koncercie galowym z towarzyszeniem fortepianu, który odbędzie się w Sali Operowej CSK 10 października 2019 roku. O prezentacji wybranych Uczestników decyduje pedagog wraz z Dyrektorem Artystycznym na podstawie subiektywnej oceny predyspozycji i możliwości Uczestnika oraz jego przygotowania. Ilość uczestników mogących wziąć udział w koncercie galowym jest ograniczona względami organizacyjnymi.
 4. Przebieg wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Wydarzenia może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Wydarzenia, zgodnie z podpisanym oświadczeniem 착한티비.
 5. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

IV Inne postanowienia

 1. Wraz z przystąpieniem do Wydarzenia oraz podpisaniem umowy dotyczącej przekazania Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wykonań artystycznych utworów prezentowanych przez Uczestnika w ramach Wydarzenia każdy z uczestników przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji tych praw przez Stowarzyszenie im. Richarda Straussa przez cały okres przysługiwania mu tychże praw zgodnie z art. 6 ust 1 RODO, a także w celu zabezpieczenia interesów uczestnika Wydarzenia wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj tinymce 다운로드. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

V Kontakt

antonina.campi.masterclass@gmail.com
www.antonina.campi.spotkaniakultur.com
(antonina.campi.competition@gmail.com)

 

Klauzula RODO
 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Richarda Straussa, ul. Jedności Narodowej 108/13, 50-301 Wrocław (dalej: SRS)
 2. Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w tym w celach kontaktowych Download Windows 8 Update. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu: 1) przedawnienia roszczeń z umowy, 2) przedawnienia roszczeń publicznoprawnych z dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji umów.
 3. Obiorcy danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych Download your cell phone wallpaper.
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich: Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Uprawnienia: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z RODO.
 6. Skarga do organu: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z SRS.
 8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać