Regulamin

Antonina Campi Opera Masterclass 2018

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
21-26 maja 2018

 

I Postanowienia ogólne

 1. Antonina Campi Opera Masterclass (zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem) odbędą się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 21 – 26 maja 2018 roku.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Wydarzenia, które nie należą do kompetencji Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny konkursu, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK.
 4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego Download Mr. Lait.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy w dniu rozpoczęcia Wydarzenia nie ukończyli 35 lat.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa
  w ust. 4 punktu II.
 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi@spotkaniakultur.com
 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów:
  a) skanu wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia do Wydarzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) krótkiej noty biograficznej do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Wydarzeniu i publikacjach prasowych 7080 original best. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast Kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim.
  c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych;
  d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt d) powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze Wydarzenia jako warunek uczestnictwa kandydata w Wydarzeniu Armi6.5.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie.
 7. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona.
 8. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Kandydaci będą informowani o statusie swojego zgłoszenia na bieżąco.
 9. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc u wybranego pedagoga Dyrektor Artystyczny proponuje Kandydatowi innego nauczyciela cDownload the language url. Kandydat musi wyrazić zgodę na proponowaną zmianę. Może też zostać Uczestnikiem biernym.
 10. W wybranych przypadkach Dyrektor Artystyczny po analizie artystycznej nadesłanego wniosku ma prawo odmówić Kandydatowi wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 11. Uczestnik na etapie zgłoszenia wybiera swój pakiet świadczeń, który realizowany będzie podczas Wydarzenia:
  a) Masterclass Active (uczestnictwo aktywne wraz z noclegiem) – 1990 zł lub 500 euro
  b) Masterclass Active Home (uczestnictwo aktywne bez noclegu) – 1690 zł lub 420 euro
  c) Masterclass Passive (uczestnictwo bierne z noclegiem) – 1190 zł lub 300 euro
  d) Masterclass Passive Home (uczestnictwo bierne bez noclegu) – 890 zł lub 220 euro
 12. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Wydarzeniu jest wniesienie w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia wzięcia udziału w Wydarzeniu pełnej opłaty zgodnej z wybranym pakietem. Wpłat należy dokonywać na konto:
  PL 83 1020 3147 0000 8802 0103 9171 (dla PLN)
  Centrum Spotkania Kultur (z dopiskiem: Masterclass)
  EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717 (dla EUR)
  Centrum Spotkania Kultur
  IBAN: EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717
  KOD BIC: BPKOPLPW
  (z dopiskiem: Masterclass)
 13. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Wydarzenia i wniesienie przez kandydata pełnej opłaty będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem Wydarzenia a kandydatem w sprawie udziału w Wydarzeniu na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu Uczestnika Wydarzenia 슈렉3.
 14. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu bez względu na okoliczności.
 15. Organizator Wydarzenia zapewni uczestnikom, którzy wybrali pakiet z noclegiem, zakwaterowanie wraz ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym na koszt organizatora w terminie 20 – 27 maja 2018. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego – 500 zł lub 125 euro
 16. Przed dopuszczeniem do Wydarzenia Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora.
 17. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich Uczestników.
 18. Warunkiem dopuszczenia do Wydarzenia jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Wydarzeniu, według wzoru określonego w Załączniku nr 3.
 19. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Program Wydarzenia

 1. W ramach merytorycznej części Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikowi aktywnemu:
  a) 5 lekcji indywidualnych u pedagoga (lekcja trwa 40 minut)
  b) 5 lekcji zespołowych z dyrygentem
  c) możliwość bezpłatnego udziału w prelekcjach edukacyjnych;
  d) możliwość wzięcia udziału w finałowym koncercie galowym (dla Uczestników wybranych przez pedagogów) oraz darmowy bilet na koncert finałowy (dla pozostałych Uczestników);
  e) materiały promocyjne Wydarzenia oraz certyfikat.

Ponieważ zajęcia zespołowe z dyrygentem wymagają większego nakładu pracy Uczestnika, są zajęciami fakultatywnymi. Uprzejmie prosimy o zadeklarowanie chęci uczestniczenia w nich. Po zamknięciu listy potwierdzonych Uczestników aktywnych Dyrektor Artystyczny wskaże chętnym uczestnikom tych zajęć fragmenty partii, o których przygotowanie będą proszeni.

 1. W ramach merytorycznej części Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikowi pasywnemu:
  a) możliwość uczestniczenia jako słuchacz w wybranych przez siebie zajęciach – zarówno lekcjach wokalnych, jak i zajęciach zespołowych z dyrygentem;
  b) możliwość bezpłatnego udziału w prelekcjach edukacyjnych;
  c) darmowy bilet na galowy koncert finałowy;
  d) materiały promocyjne Wydarzenia oraz certyfikat.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną Indywidualny Harmonogram Antonina Campi Opera Masterclass, w którym zawarty będzie dokładny terminarz indywidualnej pracy z pedagogiem oraz zespołowej pracy z dyrygentem, a także inne wydarzenia, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział.
 3. Wybrani przez pedagogów Uczestnicy Wydarzenia będą mogli wziąć udział z towarzyszeniem fortepianu w finałowym koncercie galowym, który odbędzie się w Sali Operowej CSK 26 maja 2018 roku. O prezentacji wybranych Uczestników decyduje pedagog wraz z Dyrektorem Artystycznym na podstawie subiektywnej oceny predyspozycji i możliwości Uczestnika oraz jego przygotowania. Ilość uczestników mogących wziąć udział w koncercie galowym jest ograniczona względami organizacyjnymi.
 4. Przebieg wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Wydarzenia może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Wydarzenia, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.
 5. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

IV Inne postanowienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 ze zm.):

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Wydarzenia jest Centrum Spotkania Kultur, z siedzibą w Lublinie.
 2. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Wydarzenia, w szczególności w związanych z Wydarzeniem celach finansowych, statystycznych, archiwalnych.
 3. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie Centrum Spotkania Kultur danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

V Kontakt

antonina.campi@spotkaniakultur.com
www.antonina.campi.spotkaniakultur.com

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1
20-029 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać