Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów

 

I Postanowienia ogólne

 1. II Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów (zwany w dalszej części regulaminu Konkursem), odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dniach 3 – 8 marca 2019 roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji jury lub nie są zastrzeżone do kompetencji Dyrektora Artystycznego, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny konkursu, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK.
 4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego 타요 차고지 놀이.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie mają ukończonych 35 lat.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 punktu II.
 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi@spotkaniakultur.com
 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów i nagrania audio lub video:
  a) skanu wypełnionego (elektronicznie) oraz podpisanego zgłoszenia do Konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
  b) krótkiej noty biograficznej (format edytowalny, maksymalnie 2000 znaków ze spacjami) do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim Grou to Toffee.
  c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Konkursowi i publikacjach prasowych;
  d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt d) powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze konkursu jako warunek uczestnictwa kandydata w Konkursie.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie.
 7. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 15 stycznia 2019 r.
 8. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Konkursie podejmie komisja kwalifikacyjna na podstawie analizy nagrania i dokumentów wymienionych w ust staruml 5.0 다운로드. 4.
 9. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji komisji kwalifikacyjnej drogą elektroniczną do 31 stycznia 2019 r.
 10. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Konkursie jest wniesienie do 11 lutego 2019 r. opłaty wpisowej w wysokości 120 EUR lub 450 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:PL 83 1020 3147 0000 8802 0103 9171 (dla PLN)
  Centrum Spotkania Kultur (z dopiskiem: Konkurs Wokalny)EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717 (dla EUR)
  Centrum Spotkania Kultur
  IBAN: EUR 32 1020 3147 0000 8802 0112 9717
  KOD BIC: BPKOPLPW
  (z dopiskiem: Konkurs Wokalny)
 11. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Konkursu i opłacenie przez kandydata wpisowego będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem konkursu a kandydatem w sprawie udziału w Konkursie na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu uczestnika konkursu.
 12. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo w Konkursie bez względu na okoliczności.
 13. Organizator Konkursu zapewni uczestnikom zakwaterowanie na koszt organizatora w następujących terminach:
  a) Uczestnikom I etapu Konkursu – w dniach 2 – 5 marca 2019 r.,
  b) Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu – w dniach 2 – 9 marca 2019 r.
  c) Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do finału Konkursu – od 2 – 9 marca 2019 r.
 14. Przed dopuszczeniem do każdego etapu Konkursu Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora adobe illustrator cc 2017.
 15. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich uczestników. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie z własnym akompaniatorem, jednak w takim wypadku wszystkie związane z tym koszty, w tym zakwaterowanie i podroż, a także honorarium muszą zostać opłacone przez Uczestnika.
 16. Warunkiem dopuszczenia do I etapu konkursu jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Konkursie, według wzoru określonego w Załączniku nr 5.
 17. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Harmonogram i miejsce Konkursu

 1. Harmonogram Konkursu jest następujący:

2 marca 2019 r pc 클린 다운로드. – otwarcie konkursu: losowanie i ogłoszenie kolejności przesłuchań

3 – 4 marca 2019 r. – I etap

5 – 6 marca 2019 r. – II etap

8 marca 2019 r. – próba z orkiestrą, koncert finalistów, ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia nagród, zamknięcie Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

IV Program Konkursu

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
 2. a) I etap z akompaniamentem fortepianu:
  – aria operowa lub koncertowa Wolfganga Amadeusza Mozarta
  – aria operowa z XVIII lub XIX wieku (z wyłączeniem utworów W. A. Mozarta)
  b) II etap z akompaniamentem fortepianu:
  – pieśń z XX wieku (zgodna z listą repertuarową – Załącznik nr 2)
  – aria operowa z XVIII lub XIX wieku (inna niż w I etapie)
  – dowolna aria operowa z repertuaru światowego (inna niż poprzednio wykonywane arie)
  c) Finał z towarzyszeniem orkiestry:
  – aria operowa Stanisława Moniuszki (zgodna z listą repertuarową – Załącznikiem nr 1)
  – aria operowa z repertuaru światowego (zgodna z listą repertuarową – Załącznikiem nr 1).
 3. Przy doborze programu do Finału należy kierować się Listą repertuarową stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast przy wyborze pieśni do II etapu – Załącznikiem nr 2. W kolejnych etapach nie można powtarzać żadnych utworów.
 4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 12 minut w I i 20 minut II etapie.
 5. Wszystkie utwory muszą być wykonywane przez uczestników z pamięci.
 6. Arie polskie powinny być wykonywane w języku polskim, jednak uczestnicy z innych niż Polska krajów mogą śpiewać je w przekładzie.
 7. Arie muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych.
 8. Pieśni mogą być transponowane.
 9. Kolejność przesłuchań podczas całego Konkursu zostanie ustalona drogą publicznego losowania. Wylosowana kolejność obowiązuje we wszystkich etapach Konkursu.
 10. Dyrektor Artystyczny Konkursu ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań, jeśli zajdą ku temu uzasadnione okoliczności.
 11. Przesłuchania każdego etapu Konkursu będą się odbywać publicznie.
 12. Przebieg wszystkich etapów Konkursu może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Konkursu, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.

V Zasady wyłaniania finalistów i przyznawania nagród

 1. Decyzję o wyłonieniu finalistów podejmuje Jury.
 2. Do Konkursu dopuszczonych zostanie do 60 kandydatów, którzy zaproszeni zostaną na podstawie oceny artystycznej przesłanych zgłoszeń.
 3. W wyniku przesłuchań I etapu wyłonionych zostanie od 20 do 25 Uczestników II etapu.
 4. W wyniku przesłuchań II etapu wyłonionych zostanie od 6 do 10 Uczestników Finału.
 5. Po koncercie finałowym Jury ogłosi laureatów, którzy otrzymają nagrody regulaminowe, przyzna również nagrodę za pieśń, którą otrzymać może każdy Uczestnik II etapu. Ogłoszeni również zostaną laureaci nagród specjalnych i pozaregulaminowych.

VI Dyrektor Generalny, Dyrektor Artystyczny i Jury Konkursu

 1. Nadzór nad Konkursem z ramienia Organizatora sprawuje Dyrektor Generalny i Dyrektor Artystyczny, którzy powoływani są przez Organizatora.
 2. Dyrektor Generalny odpowiada w szczególności za:
  a) zgodną z niniejszym Regulaminem i regulaminem Jury organizację i przebieg Konkursu;
  b) nadzór nad formalnymi i prawnymi aspektami Konkursu.
 3. Dyrektor Artystyczny odpowiada w szczególności za:
  a) prawidłowy przebieg Konkursu
  b) koordynację obrad Jury i nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu Jury
  c) decydowanie o wszelkich sprawach związanych z artystycznymi aspektami konkursu niezastrzeżonych do kompetencji Jury, w tym nadzór nad artystyczną częścią konkursu.
 4. Jury Konkursu powoływane jest przez Organizatora, a jego skład zostanie podany na stronie internetowej Konkursu.
 5. Dyrektor Artystyczny Konkursu jest przewodniczącym Jury.
 6. Jury obradować będzie i oceniać uczestników zgodnie z regulaminem Jury przyjętym i podanym do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 7. Obrady Jury są tajne.
 8. Oceny i decyzje Jury nie podlegają zaskarżeniu.
 9. Po zakończeniu Konkursu punktacja uczestników może zostać podana do publicznej wiadomości.

VII Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 2. a) I Nagroda – 15.000 PLN
  b) II Nagroda – 10.000 PLN
  c) III Nagroda – 5.000 PLN
  d) Nagroda im. Antoniny Campi za najlepsze wykonanie pieśni – 5.000 PLN
 3. Jury ma prawo do innego niż określono w pkt 1 rozdysponowania puli nagród, bez jej zwiększania, w szczególności w przypadku przyznania nagród ex aequo lub nieprzyznania którejś z nagród.
 4. W Konkursie mogą zostać przyznane nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe) ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne. Lista tych nagród i zasady ich przyznawania podane będą do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez fundatora nagród pozaregulaminowych.
 6. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile organizator będzie zobowiązany do odprowadzania takiego podatku zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa.

VIII Inne postanowienia

Zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), organizator konkursu informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur, z siedzibą w Lublinie.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Konkursu, w szczególności w związanych z Konkursem celach finansowych, statystycznych, archiwalnych na podstawie z art. 6 ust 1 pkt b) i c).
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Wraz z przystąpieniem do Konkursu oraz podpisaniem umowy dotyczącej przekazania Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wykonań artystycznych utworów prezentowanych przez Uczestnika Konkursu w ramach Konkursu, każdy z uczestników przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji tych praw przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przez cały okres przysługiwania mu tychże praw zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) RODO, a także w celu zabezpieczenia interesów uczestnika Konkursu wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).
 5. Podanie Centrum Spotkania Kultur danych osobowych jest dobrowolne.

IX Kontakt

antonina.campi@spotkaniakultur.com
www.antonina.campi.spotkaniakultur.com

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać