Regulamin

Antonina Campi Opera Masterclass 2022

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

15 – 20 czerwca 2022

 

I Postanowienia ogólne

 1. Antonina Campi Opera Masterclass (zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem) odbędą się w Lublinie w dniach 15 – 20 czerwca 2022 roku.
 2. Organizatorami Wydarzenia są Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Stowarzyszenie im. Richarda Straussa.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Wydarzenia, które nie należą do kompetencji Dyrektora Artystycznego – Ewy Vesin, decyzje podejmuje Dyrektor Generalny Masterclass – Mateusz Wiśniewski, przy czym decyzje rodzące zobowiązania finansowe dla Organizatora wymagają akceptacji Dyrektora CSK oraz Zarządu Stowarzyszenia im. Richarda Straussa.
 4. Regulamin został sporządzony w językach: polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego jako jedynie obowiązującego  Download Spider Solitaire.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, którzy w roku Wydarzenia (2022) kończą maksymalnie 28 lat (kobiety) i 30 lat (mężczyźni).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest przysłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: antonina.campi.masterclass@gmail.com
 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów:
 5. a) skanu wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia do Wydarzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) krótkiej noty biograficznej (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami, format edytowalny) do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Wydarzeniu i publikacjach prasowych 프린세스 메이커3. Kandydaci z Polski zobowiązani są załączyć notę w języku polskim i angielskim, natomiast Kandydaci z innych krajów – tylko w języku angielskim.
  c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w wydawnictwach towarzyszących Wydarzeniu i publikacjach prasowych
  d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
  e) nagrania audio lub wideo
 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt d) powyżej musi zostać złożone w oryginale lub podpisane w biurze Wydarzenia jako warunek uczestnictwa kandydata w Wydarzeniu.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie 윈도우10 원드라이브.
 8. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są do 27 maja 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona.
 9. Dyrektor Artystyczny dokona wyboru uczestników Masterclass po analizie artystycznej nadesłanego wniosku. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Dyrektora Artystycznego drogą mailową do 3 czerwca 2022.
 10. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc u wybranego pedagoga Dyrektor Artystyczny może zaproponować Kandydatowi innego nauczyciela. Kandydat musi wyrazić zgodę na proponowaną zmianę.
 11. Udział w warsztatach wokalnych jest płatny. Opłatę 400 złotych – po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty – należy uiścić na konto:

83 1020 3147 0000 8802 0103 9171

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Plac Teatralny 1

20-209 Lublin

Z dopiskiem: Masterclass 2022

 1. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu się będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem Wydarzenia a kandydatem w sprawie udziału w Wydarzeniu na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu Uczestnika Wydarzenia 소설가가 되자 텍스트.
 2. Organizator Wydarzenia nie zapewniauczestnikom – poza samymi warsztatami wokalnymi – żadnych innych świadczeń (takich jak nocleg, transport czy wyżywienie). Uczestnicy są zobowiązani do zadbania o nie we własnym zakresie.
 3. Przed dopuszczeniem do Wydarzenia Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora.
 4. Organizator zapewni i opłaci akompaniatorów dla wszystkich Uczestników.
 5. Warunkiem dopuszczenia do Wydarzenia jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Wydarzeniu Download Windows 10 1803 iso. Umowa ta zawarta zostanie w Lublinie przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 6. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Program Wydarzenia

 1. W ramach merytorycznej części Wydarzenia Organizator zapewni Uczestnikowi zakwalifikowanemu do Masterclass 2022:
  a) 5 lekcji indywidualnych u pedagoga (lekcja trwa 30 minut)
  b) możliwość bezpłatnego udziału w prelekcjach edukacyjnych;
  c) możliwość wzięcia udziału w finałowym koncercie galowym (dla Uczestników wybranych przez pedagogów) oraz darmowy bilet na koncert finałowy (dla pozostałych Uczestników)
  d) materiały promocyjne Wydarzenia oraz certyfikat.
 2. Każdy Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną Indywidualny Harmonogram Antonina Campi Opera Masterclass, w którym zawarty będzie dokładny terminarz indywidualnej pracy z pedagogiem a także informacja o innych wydarzeniach, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział html5shiv.min.js 다운로드.
 3. Wybrani przez pedagogów Uczestnicy Wydarzenia będą mogli wziąć udział w finałowym koncercie galowym z towarzyszeniem fortepianu, który odbędzie się w Sali Operowej CSK 20 czerwca 2022. O prezentacji wybranych Uczestników decyduje pedagog wraz z Dyrektorem Artystycznym na podstawie subiektywnej oceny predyspozycji i możliwości Uczestnika oraz jego przygotowania. Ilość uczestników mogących wziąć udział w koncercie galowym jest ograniczona względami organizacyjnymi.
 4. Przebieg wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Wydarzenia może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Wydarzenia, zgodnie z podpisanym oświadczeniem  JavaScript multiple.
 5. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

 

IV Inne postanowienia

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, Organizator konkursu informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Centrum Spotkania Kultur z siedzibą w Lublinie, pl high sierra iso 다운로드. Teatralny 1, 20-029 Lublin oraz Stowarzyszenie im. R. Straussa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 108/13, 50-301 Wrocław.
 3. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celach określonych w niniejszym Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem, iż wraz z przystąpieniem do Konkursu oraz podpisaniem umowy dotyczącej przekazania Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wykonań artystycznych utworów prezentowanych przez Uczestnika w ramach Konkursu, każdy z Uczestników przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tych praw przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przez cały okres przysługiwania mu tychże praw zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, a także w celu zabezpieczenia interesów uczestnika Konkursu wynikających z Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art 구미버스 다운로드. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK oraz Stowarzyszeniu im. R. Straussa, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych, jeżeli posiadają prawną podstawę do ich uzyskania lub podmiotom, z którymi administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ppt 2010 무료 다운로드.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada prawo do cofnięcia zgody, które nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia
  w niniejszym Konkursie.
 10. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą także przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

V Kontakt

antonina.campi.masterclass@gmail.com
www.antonina.campi.spotkaniakultur.com
(antonina.campi.competition@gmail.com)

 

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać